0495 54 04 55

Algemene voorwaarden

  

Behandeling                                                                                                           
De behandeling is onder te verdelen in:
- Actieve periode waarin door middel van beugel(s) de beoogde veranderingen plaatsvinden. De duur van de actieve behandeling is afhankelijk van vele factoren, zoals de groei en de ontwikkeling van het gezicht, de gebitsontwikkeling en vooral de medewerking van de patiënt. Er kan dus niet met zekerheid worden voorspeld hoelang de actieve behandeling gaat duren.
- Retentieperiode waarin de tanden en de hun omringende structuren zich zo goed mogelijk aan de nieuwe situatie kunnen aanpassen.

 

Bereikbaarheid en afspraken maken / annuleren
- Openingstijden
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m donderdag 8.30 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

- Bereikbaarheid / toegankelijkheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0495-540455 of via email: info@orthoweert.nl .
Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de secretaresse. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende orthodontistenpraktijk en bijbehorende adres en telefoonnummers.
- Afspraak annuleren
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Wanneer afspraken niet nagekomen worden en niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt de gereserveerde behandeltijd (behandelmaandtarief) in rekening gebracht. Een nieuwe afspraak zal vaak pas in de volgende maand mogelijk zijn. Indien patiënten te laat op hun afspraak komen kan het zijn dat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden en zal tevens de op die dag gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Indien het telefonisch niet mogelijk is ons te bereiken kunnen afspraken geannuleerd worden door een email te sturen naar; info@orthoweert.nl
- Controle momenten
Behandeling geschiedt altijd volgens afspraak. Op het afspraakkaartje wordt de datum van het volgende controlebezoek geprint. Tijdens de actieve periode van de behandeling vindt er gemiddeld iedere 4 tot 6 weken een controlebezoek plaats. In het begin van de retentieperiode (na het beëindigen van de actieve behandeling) zullen enkele controlebezoeken noodzakelijk zijn. Wij willen u erop wijzen dat de afspraken ook onder schooltijd gemaakt worden. Hieraan valt niet te ontkomen. Immers de meeste patiënten zijn schoolgaand en de meeste praktijkuren vallen onder schooltijd. Wij kunnen hiervoor geen uitzonderingen maken.
Wij adviseren de reguliere controle afspraken bij de tandarts gewoon door te laten gaan.

 

Risico’s:
- Relapse: Tanden en kiezen hebben de neiging na een orthodontische behandeling te verschuiven. Meestal vindt dit slechts in beperkte mate plaats en het goed dragen van retentieapparatuur (gehemelteplaat en/of spalkje) verhindert of vermindert dit fenomeen. Met het toenemen van de leeftijd kan de positie van tanden of kiezen veranderen door verscheidene oorzaken, zoals: doorbraak van verstandskiezen, groei, het bespelen van een muziekinstrument of bepaalde mondgewoontes. De orthodontist heeft geen controle over deze factoren.
- Cariës (tandbederf), gingivitis (tandvleesontsteking) en blijvende verkleuringen (ontkalkte plekken) op tanden en kiezen kunnen ontstaan wanneer de patiënt veel suikerhoudende producten eet en/of niet regelmatig of niet zorgvuldig het gebit poetst. Deze risico’s bestaan ook wanneer er geen orthodontische behandeling plaatsvindt. Het gevaar is echter groter wanneer dit wel het geval is. Wij verwachten daarom een uitermate zorgvuldige mondhygiëne.
- Wortelresorptie. De lengte van de wortels van tanden/kiezen kan afnemen tijdens de behandeling. In geringe mate gebeurt dit bij iedere patiënt. Bij enkele patiënten echter kan dit fenomeen versterkt optreden. Meestal heeft dit geen consequenties. Bij een versterkt optreden echter kan de lange-termijn-prognose van de getroffen gebitselementen negatief beïnvloed worden.
- De totale behandelingstijd kan de verwachte behandelingstijd overschrijden. Abnormale groei, slechte coöperatie bij het dragen van de apparatuur gedurende het aantal benodigde uren per dag, slechte mondhygiëne, breuk/losraken van apparatuur, het niet nakomen van afspraken of het niet houden aan het geadviseerde aantal weken tussen de opvolgende controle afspraken kunnen de behandelingstijd verlengen en de eindresultaten negatief beïnvloeden.
- Medische gegevens: voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren over medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.
- Reeds aanwezig prothetisch werk (zoals bijvoorbeeld kronen en plastische restauraties) kunnen mogelijk beschadigd raken, dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.

 

Voor een succesvol verloop van de behandeling is het volgende van belang:
- Een uitermate zorgvuldige mondhygiëne. Na iedere maaltijd (dus ook tussen de middag) moeten de tanden gepoetst worden met een fluoride houdende tandpasta. Zeker het poetsen van tanden waar vaste apparatuur (“plaatjes”) opzit is niet gemakkelijk. Het nauwkeurig opvolgen en uitvoeren van de poetsinstructie is daarom van levensbelang voor het gebit. Het snoepen van zoetigheid wordt sterk afgeraden bij het dragen van een beugel. Wij adviseren om tijdens de beugelbehandeling met vaste apparatuur (“plaatjes”) 1x per dag te spoelen met een fluoridemondspoelmiddel, hierover wordt u tijdens de behandeling verder geïnformeerd. Fluoridemondpoelmiddel is verkrijgbaar in onze Orthomaat in de wachtkamer, kosten: €6,- per fles.
Wij behouden ons het recht voor, ongeacht het stadium van de behandeling, bij voortdurende onvoldoende mondhygiëne, de behandeling te staken.
- Zeer nauwgezet dragen van de apparatuur. Verwacht wordt dat de instructies met betrekking tot het dragen van de apparatuur zorgvuldig wordt opgevolgd. Regelmaat is hierbij noodzaak. Slecht dragen van de beugel leidt tot verlenging of zelfs geheel mislukken van de behandeling.
- Voorzichtig omgaan met de apparatuur. Beugels kunnen bij onjuist gebruik gemakkelijk kapot gaan. Draag de beugel zoals is uitgelegd. In de uren dat de beugel niet hoeft te worden gedragen, dient hij op een veilige plaats te worden opgeborgen. Eet geen harde of kleverige dingen als er plaatjes op de tanden zitten. Mocht desondanks de beugel kapot of verloren gaan, dan brengen wij de kosten van de reparatie of vervanging extra in rekening (bij de normale controle kosten).
- Direct melden van kapotte of loszittende apparatuur. Om wachttijden niet onaanvaardbaar te laten oplopen, vragen wij u dringend ons ook te bellen voor kapotte of loszittende apparatuur, zelfs als het de reguliere controle dag betreft.

Privacy patiënt en concentratie behandeld personeel
- Tijdens de behandelingen verzoeken wij de ouders/verzorgers in de wachtkamer te wachten. I.v.m. de privacy van de patiënt en de concentratie van het behandelend personeel is de behandelruimte alleen bestemd voor de patiënt. Dit versterkt de communicatie met hem/haar en bevordert de behandeling. Als u ons wilt spreken is dat natuurlijk altijd mogelijk, u kunt dit vooraf of tijdens het bezoek doorgeven aan de secretaresse.
- Het is niet toegestaan om foto’s of filmopnamen te maken in de praktijk.

 

Infomedics
Onze financiële administratie is uitbesteed aan Infomedics  (tel.: 036-2031900  www.infomedics.nl ). Op deze rekeningen zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. 
Bij in gebreke blijven van de financiële verplichtingen kan de behandeling voor onbepaalde tijd opgeschort worden. Indien de omstandigheden daartoe leiden, moeten de kosten vooraf afgerekend worden.

 

Klanttevredenheid / meningsverschil
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de secretaresse en/of de orthodontist. Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) / ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en om bemiddeling vragen.